Integritetspolicy

Genom denna integritetsförklaring, SAIC Motor Europe BV (nedan: "MG Motor" eller "vi / vår") vill informera den som den samlar in, använder och lagrar (med andra ord: bearbetar) personuppgifter om via sin allmänna webbplats www.mgmotor.eu och en speciell webbplats för introduktioner. Dessa personer kan omfatta affärskontakter, leverantörer, styrelsemedlemmar, agenter, framtida eller nuvarande kunder och deras representanter, anställda och/eller aktieägare, i tillämpliga fall. MG Motor ska anses vara registeransvarig för sådan bearbetningsverksamhet.
I denna text använder vi ordet "du" för att hänvisa till vem som helst inom ramen för denna text.

Andra tjänster som MG Motor erbjuder kan vara föremål för en separat integritetsförklaring

1. De personuppgifter som vi samlar in

Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Vi använder personuppgifter för att driva vår verksamhet, tillhandahålla våra tjänster, ingå avtal och för att skydda våra intressen. För de allmänna och speciella webbplatserna behandlar vi personuppgifter om du tillhandahåller dem till oss, eller när vi samlar in dem från dig, till exempel i samband med dina förbindelser med oss eller när du använder den allmänna eller speciella hemsidan.

Beroende på behandlingsaktivitet kan den information vi behandlar i förhållande till dig bestå av:

 1. För-och efternamn;
 2. Företagsnamn;
 3. Telefonnummer;
 4. E-postadress;
 5. Adress, stad och land;
 6. Uppgifter om din utrustning, till exempel en IP-adress (denna information gäller inte alltid som personuppgifter);
 7. Uppgifter om den modell och de tillbehör du vill ha och en provkörning
 8. Uppgifter om din användning av den allmänna eller speciella webbplatsen.

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster är det obligatoriskt att tillhandahålla vissa personuppgifter. Om du inte tillhandahåller de personuppgifter som är markerade som obligatoriska på den allmänna eller speciella webbplatsen, kanske vi inte kan erbjuda dig våra tjänster.

2. Hur personlig information kan komma åt

Tillgången till dina personuppgifter är begränsad. Inom vår organisation får personer bara få tillgång till personuppgifter efter behov.

Ibland delar vi med oss av dina personuppgifter till tredje parter. MG Motor kan dela dina personuppgifter med:

 1. Interna avdelningar som hanterar en transaktion där du är - direkt eller indirekt - en part, till exempel finans, försäljning, marknadsföring, verksamhet;
 2. MG Motors kunder, leverantörer eller tjänsteleverantörer som agerar som personuppgiftsbiträde eller datakontrollant, såsom hostingföretag, IT-tjänsteleverantörer och externa rådgivare, revisorer och advokater;
 3. Tillsynsmyndigheter och andra statliga organ för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter;
 4. Tredje parter som är inblandade i en transaktion (t.ex. fusioner eller förvärv) där (en del av) vår verksamhet säljs eller överförs.
 5. Nationella importörer för att kunna erbjuda begärd information eller organisera en provkörning
 6. Lokala återförsäljare för att kunna erbjuda begärd information eller begärda priserbjudanden eller planera en provkörning.

Vi skickar dina personuppgifter till ovan nämnda tredje parter endast för de syften som anges i denna integritetsförklaring, och endast i den utsträckning som är tillåtet enligt gällande lagar och förordningar.

De tredje parter till vilka vi överför dina personuppgifter är själva ansvariga för att följa gällande dataskyddslagar, såvida de är vårt personuppgiftsbiträde. Vi är inte ansvariga för hur dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter eller följer tillämplig lag om dataskydd, förutsatt att de fungerar som en oberoende registeransvarig.

3. Internationell överföring av personuppgifter

För närvarande överför vi inte personuppgifter till mottagare baserade utanför EES. Om vi emellertid i framtiden överför dina personuppgifter utanför EES kommer vi att informera dig om detta i förväg. Vi kommer sedan att införa lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa ett tillräckligt skydd.


4. Våra rättsliga grunder för behandling

Enligt lagar om dataskydd får vi endast behandla personuppgifter om vi kan rättfärdiga detta på grundval av en eller flera av de juridiska grunderna för behandling. Dessa är:

 • Samtycke – Ditt samtycke, när det krävs enligt lag.
 • Kontrakt – Behandlingen är nödvändig för uppfyllelsen av ett kontrakt med dig/ditt företag eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett kontrakt.
 • Rättslig skyldighet – Behandlingen är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter.
 • Allmänhetens intresse – Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av allmänt intresse.
 • Legitima intressen – Behandlingen är nödvändig för våra eller tredje parts legitima intressen. Vi eller en tredje part har legitima intressen att bedriva, hantera och administrera våra respektive företag effektivt och korrekt och, i samband med de intressen, behandla dina uppgifter. Dessa intressen inkluderar även bland annat IT-säkerhet, övervakning av transaktioner såsom erbjudanden, provkörningar och marknadsföring. Dina uppgifter kommer inte att behandlas på denna basis om våra eller tredje parts intressen åsidosätts av dina egna intressen, rättigheter och friheter.
 • Vitala intressen – När behandling är nödvändig för att skydda dina vitala intressen (eller någon annans intressen) och du inte kan ge ditt samtycke. Detta gäller normalt endast mycket exceptionella omständigheter, t.ex. i en medicinsk nödsituation.

5. Syften och rättslig grund för behandling av personuppgifter

MG Motor behandlar personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan. Som förklarats ovan kan behandling i detta sammanhang omfatta överföringar till tredje part och/eller utanför EES. Ibland kan vi publicera specifika meddelanden som innehåller (ytterligare) information om specifika processer eller program som vi implementerar.

SyfteRättslig grund
Förbereda och/eller etablera och upprätthålla en kund- eller leverantörsrelation med dig eller den organisation du representerar.Kontrakt
Berättigade intressen
Svara på dina önskemål om information eller förfrågan.Kontrakt
Berättigade intressen
Att säkerställa fysisk och system- och IT-säkerhet, inklusive säkerheten på vår webbplats.Kontrakt
Berättigade intressen
Analysera användningen av vår webbplats, inklusive klicks och annan information relaterad till användning av webbplatsen, mestadels via Google Analytics.Berättigade intressen
Företagstransaktioner/due diligence. I samband med en eventuell fusion eller övertagande kan en potentiell köpare eller investerare få tillgång till dina personuppgifter.Berättigade intressen
Tvistlösning, försvar av juridiska fordringar, efterlevnad.Rättslig skyldighet
Berättigade intressen
Allmänt intresse
Om du vill kan vi hålla dig uppdaterad om den nya MG ZS genom att du ger oss din e-postadress, namn och hemland.Samtycke (om tillämpligt)
Berättigade intressen
Tillhandahålla dig eller ditt företag med broschyrer, marknadsföringsinformation eller annonser, via e-post, e-post eller telefon. I den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag kommer vi att inhämta ditt förhandsgodkännande.Samtycke (om tillämpligt)
Berättigade intressen

Vi deltar inte i något automatiserat beslut utan mänsklig inblandning och som påverkar registrerade.


6. Dina rättigheter

Vi är skyldiga att informera dig om dina rättigheter:

 1. Rätt till tillgång, detta innebär att du kan begära att få information om de personuppgifter som vi behandlar om dig;
 2. Rätten till rättelse eller korrigering av dina personuppgifter;
 3. Rätten att radera personuppgifter om dig;
 4. Rätten till begränsning av behandlingen;
 5. Rätten till dataportabilitet, detta innebär att du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart standard-format, och att du har rätt att överföra dessa data till en annan registeransvarig;
 6. Rätten att invända mot vissa typer av bearbetning;
 7. Rätten att lämna in ett klagomål om vår behandling av personuppgifter till den behöriga tillsynsmyndigheten - om du inte är nöjd med vår hantering av din begäran eller klagomål;
 8. Rätten att dra tillbaka ditt samtycke, i den utsträckning det gavs.

Dina rättigheter, med undantag för (vii), kan utövas genom att skicka en begäran till oss via kontaktuppgifterna i denna integritetsförklaring, och endast i den utsträckning du åtnjuter sådana rättigheter enligt tillämplig lag.

7. Lagringsperiod

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt baserat på de syften som anges i denna integritetsförklaring, såvida vi inte är skyldiga enligt lag eller förordningar att göra det. Observera att vi kan vara lagligt skyldiga att hålla personuppgifter som vi har om dig (vare sig direkt eller indirekt) under en viss tid efter att informationen har tappat sin relevans, för skatte- och företagsrättsliga ändamål.

8. Ändringar av denna integritetsförklaring

Vi kan ändra eller uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan för att se till att informationen är uppdaterad. Du kommer att meddelas om ändringar om vi är skyldiga att göra det.

9. Kontakt

Om du har några frågor eller kommentarer om denna integritetsförklaring och/eller behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta: DPO@saicmotor.eu.